J.viewz 360

היא אפליקציה שמאפשרת לצלם וידאו בזמן לייב באמצע ההופעה, ובסיומו לייצר קליפ של 360 מעלות של החלל וההופעה מיוזרים נוספים שנמצאים בקהל ומנקודות מבט שונות.

TRANSFORM

הוא אתר שמאפשר לטרנסג׳נדרים לשתף את התהליך שהם עוברים במישורים הרגשיים ופיזיולוגים ברשת ועם הסובבים אותם.